• Περίπου το 90% του προσωπικού του ομίλου Delatolas είναι μικρότερο των 40 ετών.
  • Περισσότεροι του 10% των υπαλλήλων μας είναι απόφοιτοι ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (κάτοχοι Bachelor ή Master).
  • Αυτό το ποσοστό ανταποκρίνεται στο 80% των διοικητικών υπαλλήλων (διευθυντές και προϊστάμενοι τμημάτων).